Privacyverklaring

Ingevolge “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)”, kortweg AVG.

Informatie Bewonersplatform Kortendijk
Het Bewonersplatform Kortendijk is een ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals die in de wijk werken. Het belangrijkste aandachtspunt is de leefbaarheid in de wijk. Iedereen die iets wil verbeteren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt, kan bij het bewonersplatform terecht voor onafhankelijk advies en directe hulp. Van ervaringsdeskundige bewoners of van professionals.

Professionals waar het bewonersplatform direct contact mee heeft zijn onder andere wijkagenten, wijkzusters, buurtopbouwwerker en maatschappelijk werker, coördinator wijkontwikkeling van de woningcorporatie, directies van de basisscholen, bestuur van de Marokkaanse moskee, wijkchef en teamleiders grijs (wegen/bestrating) en groen van de gemeente.

Het bewonersplatform vergadert normaliter iedere eerste woensdagavond van de maand in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Iedereen van 18 jaar of ouder, die in de wijk woont of voor de wijk werkt kan aan de vergaderingen deelnemen.

Gegevens verwerking
Het bewonersplatform Kortendijk legt van de deelnemers de volgende gegevens vast:

  • Naam
  • Emailadres

Optioneel kunnen ten behoeve van activiteiten extra contactgegevens worden vastgelegd, namelijk:

  • Telefoonnummer
  • Straatnaam en huisnummer
  • Organisatie

In alle gevallen worden de vastgelegde gegevens uitsluitend gebruikt om in contact te kunnen komen en informatie uit te wisselen met de deelnemers voor de aan het bewonersplatform gerelateerde zaken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op ieder moment kan een deelnemer inzage vragen in de gegevens die over hem/haar worden bewaard door Bewonersplatform Kortendijk, een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien bekend wordt dat de deelnemer geen deelnemer kan zijn, worden zijn/haar gegevens eveneens verwijderd. Bij deelname aan vergaderingen van Bewonersplatform Kortendijk wordt de deelnemer door het bestuur verzocht zijn/haar gegevens welke vastgelegd mogen worden aan te geven in de toestemmingsverklaring.

Deelname-formulier
Bij organisatie van activiteiten kan gewerkt worden met een deelname-formulier, waarbij alleen de voor die activiteit benodigde gegevens gevraagd zullen worden. Dit kunnen naast de NAW- gegevens, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht zijn. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar na afronding van de activiteit bewaard.

Opslag gegevens
De gegevens worden vastgelegd in een digitaal bestand, dat op een beveiligde computer in Google Drive (in de “cloud”) bewaard wordt. Uitsluitend de bestuursleden van Bewonersplatform Kortendijk hebben toegang tot deze gegevens. De fysieke opslagplaats is bij het bestuur niet bekend. Het bestuur heeft hier geen enkele invloed op. Het bestuur van Bewonersplatform Kortendijk zal geen gegevens aan derden verstrekken. Bij een eventuele datalek zullen de betrokken personen hiervan in kennis gesteld worden en meldt het bestuur in voorkomende gevallen dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website
Bewonersplatform Kortendijk kan een website onderhouden.

  • Het is mogelijk dat de inhoudleverende software of onderdelen daarvan gebruik maakt van cookies of soortgelijke technologiën. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren en efficiënter maken van de beleving van de bezoeker van de website.
  • Het is mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van Matomo. Het bestuur van Bewonersplatform Kortendijk kan aan de hand daarvan de geanonimiseerde bezoekersstatistiek van de website bestuderen. De IP-adressen van bezoekers kunnen niet herleid worden en gegevens worden na 180 dagen verwijderd.

Middels een contactformulier kan een verzoek aan het Bewonersplatform Kortendijk om contact op te nemen gedaan worden. Hiervoor worden de naam en emailadres vastgelegd om het contact tot stand te kunnen brengen.

Facebook
Bewonersplatform Kortendijk onderhoudt een Facebook community pagina. Voor de omgang met eventuele persoonlijke gegevens wordt verwezen naar de bepalingen van Facebook. Bewonersplatform Kortendijk heeft hier verder geen invloed op.

Indien er wijzigingen in deze privacyverklaring plaatsvinden zal Bewonersplatform Kortendijk de bij het bestuur bekende deelnemers hiervan op de hoogte brengen.

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u het bestuur van Bewonersplatform Kortendijk bereiken via het volgende emailadres: bpkortendijk@gmail.com

Versie: 25 mei 2018