Bewonersvouchers

Landerije

Bewonersvouchers in Kortendijk

Het bewonersplatform Kortendijk ontvangt jaarlijks van de gemeente een bedrag (in de vorm van vijf vouchers) waarmee activiteiten in de wijk gesteund kunnen worden, die mensen met elkaar in contact brengen, om zo de sociale samenhang te bevorderen en de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Voldoet u aan de onderstaande criteria en wilt u een bewonersvoucher aanvragen?

Neem dan contact op via ons contactformulier.

Voorwaarden

  • De activiteit is bedoeld voor bewoners van de wijk Kortendijk.
  • De aanvraag moet tijdig worden ingediend. De deelnemers aan het bewonersplatform Kortendijk moeten tijd krijgen om het voorstel te bespreken en er een beslissing over te nemen. Het liefst dus 4 à 6 weken voor de activiteit. Het platform zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beslissen.
  • De aanvraag moet worden vergezeld van een duidelijke toelichting en begroting. Zo nodig kan een mondelinge toelichting in de vergadering van het bewonersplatform worden gevraagd.
  • Per activiteit kunnen maximaal 2 vouchers worden toegekend.
  • De activiteit moet toegankelijk zijn voor de hele doelgroep, niemand mag worden uitgesloten.
  • Uitgaven voor eten en drinken worden niet zonder meer gesubsidieerd, tenzij het hier duidelijk gaat om het bevorderen van de sociale samenhang, eenzaamheidsbestrijding e.d.
  • De activiteit mag de orde niet verstoren. Indien dat vereist is, moet een vergunning worden aangevraagd.
  • Er geldt het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er is een beperkt budget. Als dat op is, worden geen aanvragen meer gehonoreerd.
  • Uitkering van de subsidie vindt achteraf plaats na overlegging van alle bewijsstukken. Waarbij ook zal worden gekeken of het bedrag is uitgegeven aan de uitvoering van het initiatief.

Aangepast: 4 april 2018
Wijzigingen voorbehouden.